Tıbbi Sorumluluk

Sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleklerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmesi esnasında, 3.şahıslara verebilecekleri zararları, poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.

Mesleğinizi yerine getirirken; yanlış tanı, tanı koymada yaşanan gecikme, ameliyatın eksik uygulanması, yanlış tedavi, tedavinin gecikmesi, gerekli testlerin yapılmaması gibi durumlar sonucu ortaya çıkabilecek her türlü hatalı uygulamadan (malpraktis) ya da görevin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan hukuki sonuçlara karşı sizi güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Yaptıracağınız bir mesleki sorumluluk sigortası ile tedavi ettiğiniz hastanın;

· Bedeni zarara uğraması,

· Sağlığını daha da kaybetmesi,

· Yaşamını yitirmesi,

gibi durumlar sonucunda oluşabilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini ve yargılama giderlerini karşılamak üzere kendinizi ve hastanızı güvence altına alabilirsiniz.