İşveren Sorumluluk Sigortası

Sigorta teminatı, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı S.S. Kanununa tabii işçilerden ve personel veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve S.S.K.’nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarını temin eder.